Eidars arbete för

en bättre miljö

MILJÖ

Hållbart boende

För Eidar är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Klimatsmarta lösningar är en självklarhet vid alla våra nybyggnationer och renoveringar och vi vill att du som hyresgäst lätt ska kunna agera miljösmart i vardagen. Miljöarbetet grundar sig på bolagets miljöpolicy och vår miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hållbarhet en självklarhet

Eidar driver ett aktivt miljöarbete som ska bidra till ett hållbart samhälle. Under 2018 blev vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.  Vår miljöpåverkan följs upp och kartläggs kontinuerligt och med hjälp av nyckeltal jobbar vi med ständiga förbättringar.

 

Som bostadsbolag med drygt 6000 lägenheter kan vi påverka miljön till det bättre på flera olika sätt. Bland annat arbetar vi för:

  • Att energianvändningen minimeras och förnyelsebara energikällor prioriteras
  • Att ett miljöprogram tas fram för våra nyproduktioner
  • Att vi använder oss av miljöanpassade metoder och material vid renoveringar
  • Att mängden avfall ska minskas och förbättra möjligheten till återvinning
  • Att vi ska hushålla med användningen av vatten

 

Sveriges mest energiska bostadsbolag

Som första allmännyttiga bostadsbolag i Sverige är Eidar numera helt fossilfritt, både i fastighetsbeståndet och fordonsparken.

 

Sedan 2010 har oljan för uppvärmning av Eidars fastigheter fasats ut och i stort sett uteslutande ersatts av fjärrvärme. Den lilla mängd el som används för att värma lägenheter är så kallad Grön El, vilket innebär att den framställs av förnyelsebara råvaror.

 

De senaste åren har bolaget också bytt ut traditionella bilbränslen. Majoriteten av Eidars bilar körs på el eller biogas, medan resterande fordonspark tankas med helt fossilfri diesel baserad på främst vegetabiliska och animaliska fetter. Nu drivs allt ifrån de mindre bilarna och åkgräsklipparna till de stora traktorerna på förnybara bränslen med minimal miljöpåverkan.

 

 

Exempel på andra hållbara steg

  • Eidars totala energianvändning har minskat med 23,6% sedan 2007. Det motsvarar drygt 1500 lägenheters energibehov under ett år.
  • Sedan 2007 har Eidars utsläpp av växthusgaser minskat med 75%. Bidragande faktorer är att den el och fjärrvärme som köps in är av typen Bra miljöval, vilket innebär att de uteslutande kommer från förnyelsebara energikällor.
  • Individuell mätning av varmvatten i flera fastigheter gör att du som hyresgäst själv kan påverka din månadskostnad och bli mer miljömedveten.
  • Alla hyresavier skickas elektroniskt för att minska pappersåtgången.
  • Vid nybyggen väljs miljömärkt byggmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv och alla fastigheter ska vara giftfria.

Inomhusmiljön – ventilationen en viktig del

Inom Eidar pågår ett ständigt arbete för att utföra åtgärder som gynnar en bra inomhusmiljö i våra lägenheter. Ett fungerande ventilationsflöde tar bort fukt och föroreningar i din bostad och tillför ren och hälsosam luft. Tänk på att det är viktigt att ventilationsdon, spaltventiler och fläktar är fria från smuts och föremål för att uppnå ett bra luftflöde i din lägenhet.

 

Fukt
Alla levande organismer så som människor, djur och växter tillför fukt i inomhusluften. Ju fler människor det finns i en bostad, ju mer fukt blir det. Genom en bra ventilation redan från början går det att förebygga de problem som fukten kan medföra.

 

Radon
Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Den varken syns eller luktar så mätningar av radonhalten är det enda sättet att upptäcka den. Gasen kan spridas till bostäder genom otätheter mot marken eller genom byggnadsmaterialen. Om halterna visar sig vara för höga är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. På Eidar har mätningar och åtgärder av radonhalten pågått i flera år. Riktvärdet för radon i inomhusluften ska inte överskrida 200Bq/m3. I dagsläget har vi hunnit gå igenom över 90% av våra lägenheter och lokaler som visar godkända resultat. För att se de senaste resultaten av våra mätningar, vänligen öppna dokumentet “Radonmätningar”.

 

EIDARS MILJÖSYMBOL

Energi & Vatten

Inom Eidar strävar vi efter en minskad energianvändning. Vi vill minska den totala energianvändningen med 30% fram till år 2020. Detta gör vi genom en rad olika åtgärder. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska hela tiden stå i fokus. Även den totala vattenanvändningen ska minimeras och kretsloppsanpassade avloppssystem ska prioriteras.

Sophantering

Inom Eidar arbetar vi för att den totala avfallsmängden ska minska i våra områden. Det kan vi uppnå genom att arbeta aktivt med avfallsminskning själva men också genom att våra hyresgäster blir bättre på att minska sitt avfall.

 

Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen. Det innebär att avfallet ska återanvändas, återvinnas eller tas hand om på bästa sätt utan att naturen tar skada.