Eidars arbete för

en bättre miljö

MILJÖ

Miljöarbete

För Eidar är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vi vill ta ansvar för kommande generationer. Miljöarbetet blir allt viktigare för oss och grundar sig på bolagets miljöpolicy. Målet för år 2017 är att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001.

DOKUMENT
MILJÖPOLICY

Hållbarhet en självklarhet

Eidar driver ett aktivt miljöarbete som ska bidra till en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Ett av bolagets övergripande mål är att vi under år 2018 ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Ett annat är att uppnå den miljöplan som tagits fram till år 2020. Inom Eidar arbetar vi efter ett livscykelperspektiv med hänsyn till hållbarhet och kretslopp i alla val vi gör.

 

Som bostadsbolag med drygt 6000 lägenheter kan vi påverka miljön till det bättre på flera olika sätt. Bland annat kan vi arbeta för:

 

  • Att energianvändningen minimeras och förnyelsebara energikällor prioriteras
  • Att ett miljöprogram tas fram för våra nyproduktioner
  • Att vi använder oss av miljöanpassade metoder och material vid renoveringar
  • Att mängden avfall ska minskas och förbättra möjligheten till återvinning
  • Att vi ska hushålla med användningen av vatten
  • Att alla våra egna tjänstefordon ska vara fossilbränslefria

Inomhusmiljön – ventilationen en viktig del

Inom Eidar pågår ett ständigt arbete för att utföra åtgärder som gynnar en bra inomhusmiljö i våra lägenheter. Ett fungerande ventilationsflöde tar bort fukt och föroreningar i din bostad och tillför ren och hälsosam luft. Tänk på att det är viktigt att ventilationsdon, spaltventiler och fläktar är fria från smuts och föremål för att uppnå ett bra luftflöde i din lägenhet.

 

Fukt
Alla levande organismer så som människor, djur och växter tillför fukt i inomhusluften. Ju fler människor det finns i en bostad, ju mer fukt blir det. Genom en bra ventilation redan från början går det att förebygga de problem som fukten kan medföra.

 

Radon
Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Den varken syns eller luktar så mätningar av radonhalten är det enda sättet att upptäcka den. Gasen kan spridas till bostäder genom otätheter mot marken eller genom byggnadsmaterialen. Om halterna visar sig vara för höga är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. På Eidar har mätningar och åtgärder av radonhalten pågått i flera år. Riktvärdet för radon i inomhusluften ska inte överskrida 200Bq/m3. I dagsläget har vi hunnit gå igenom över 90% av våra lägenheter och lokaler som visar godkända resultat. För att se de senaste resultaten av våra mätningar, vänligen öppna dokumentet ”Radonmätningar”.

 

EIDARS MILJÖSYMBOL

RADONMÄTNINGAR

Energi & Vatten

Inom Eidar strävar vi efter en minskad energianvändning. Vi vill minska den totala energianvändningen med 30% fram till år 2020. Detta gör vi genom en rad olika åtgärder. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska hela tiden stå i fokus. Även den totala vattenanvändningen ska minimeras och kretsloppsanpassade avloppssystem ska prioriteras.

Sophantering

Inom Eidar arbetar vi för att den totala avfallsmängden ska minska i våra områden. Det kan vi uppnå genom att arbeta aktivt med avfallsminskning själva men också genom att våra hyresgäster blir bättre på att minska sitt avfall.

 

Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen. Det innebär att avfallet ska återanvändas, återvinnas eller tas hand om på bästa sätt utan att naturen tar skada.