Social hållbarhet

- tillsammans gör vi skillnad

Att ta ett tydligt socialt ansvar ingår i Eidars vision som vägvisare för Trollhättans utveckling. Vi vet att en bra och fungerande boendemiljö där du som hyresgäst trivs och känner dig trygg är oerhört viktig. Eidar har under 70 år arbetat förebyggande och aktivt för att skapa bra levnadsvillkor i alla våra bostadsområden runt om i staden och vi vill få alla att känna sig hemma i Trollhättan.

Helhetsperspektiv för Trollhättans utveckling
I vårt arbete med social hållbarhet har vi ett helhetsperspektiv, där vi både ser till de människor som bor och verkar här och till stadens utveckling i stort. Det handlar om allt från att du som hyresgäst ska känna dig trygg och engagerad i huset där du bor till vårt arbete för alla människors lika värde och ett jämlikt Trollhättan. Vi kan idag se stora skillnader i livsvillkor och hälsa och där kan och vill vi aktivt vara med och göra skillnad.

 

Integration i fokus
Eidar har under många år arbetat långsiktigt för att främja integration och ett av våra viktigaste uppdrag är att bidra till en positiv utveckling i stadens mest utsatta områden. Som Trollhättans kommunala bostadsbolag, med fastigheter runt om i hela staden, har vi en unik möjlighet att skapa möten mellan människor och bryta fysiska och mentala barriärer. Vid sidan av renovering och upprustning av våra fastigheter satsar vi stort på kultur- och fritidsaktiviteter samt utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Förutom ett fungerande boende vet vi att arbete, inkomst och känslan av delaktighet är avgörande faktorer för en lyckad integration.

 

Samverka och samskapa

Det ligger i sakens natur att vi på Eidar inte kan arbeta med integration själva. För att skapa ett socialt hållbart samhälle samverkar vi med flera olika föreningar, myndigheter och aktörer för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Eidar Akademi

Eidar Akademi är en satsning där Eidar med hjälp av utbildning och praktik blir en drivkraft för utvecklingen av Trollhättan och stadens socialt utsatta områden. Eidar Akademi vänder sig främst till unga eller nyanlända och syftar till att minska utanförskap och bidra till en socialt hållbar stad.

 

Eidar Akademi – utbildning
Vårt utbildningsprogram är en tillväxtsatsning där målet är få ut fler människor i egen försörjning. Genom ett attraktivt utbildningsprogram får de som står längst ifrån arbetsmarknaden in en fot i arbetslivet samtidigt som vi förbättrar tillgången på kvalificerad personal i Trollhättan.

 

Yrkesintroduktion fastighet är ett lokalt jobbspår som har tagits fram i samarbete med Arbetsförmedlingen, Trollhättans Stad och Kunskapsförbundet Väst. Det är bred utbildning på totalt 16 månader där en omfattande teoridel varvas med praktik och undervisning i svenska. Första utbildningstillfället startar i januari 2019 och Eidar tar emot och ansvarar för 10 praktikanter under hela utbildningsperioden.

 

Eidar Akademi – praktik
I våra praktikprogram blir deltagarna en del av vårt arbetslag och får en värdefull inblick i arbetslivet. Den ger en möjlighet till bra referenser för framtiden syftar även till att öka studiemotivationen hos unga. Förutom våra Sommarjobb, där vi erbjuder ett 60-tal ungdomar mellan 16-25 år sommarjobb som fastighetsskötare eller inom områden som kundservice, drift och reparation, samarbetar vi Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst och tar regelbundet emot studerande som har praktik som en del i sin utbildning.

"Från platsen där ingen vill vara, till platsen där alla vill vara"

Etableringen av Eidar Center sommaren 2016 ett tydligt bevis på att vi tar vårt sociala ansvar på allvar. Istället för att riva det problemtyngda och utsatta Granngården centrum beslutade Eidar att göra det motsatta – investera. Fyra områdeskontor slogs ihop till ett och idag är Eidar Center ett huvudkontor för över 100 anställda och en betydelsefull motor i ett område som präglas av hög arbetslöshet och utanförskap. Vår satsning lockar till sig nya aktörer och tillsammans skapar vi en viktig framtidstro och långsiktighet i området.

Ett arbete med människan i centrum

För att du som hyresgäst ska trivas är det viktigt att du känner dig trygg i och runt om ditt hem. Med hjälp av initiativ som Grannsamverkan och trygghetsvandringar arbetar vi löpande med att öka tryggheten i våra bostadsområden. Vi ser även kontinuerligt över alla utemiljöer och rustar upp kvarteren med bättre belysning, planteringar och trivsamma uteplatser. Vår Bosociala grupp arbetar uteslutande med att skapa en tryggare och trivsammare vardag för dig som hyresgäst. Det handlar allt från att hantera störningar och informera nyinflyttade till att ordna roliga hyresgästaktiviteter.

En väg till egen försörjning

Yrkesintroduktion fastighet är utbildning inom Eidar Akademi med mål få ut fler människor i egen försörjning. Utbildningen pågår under 16 månader där en omfattande teoridel med fastighetsservice, fastighetsförvaltning och yttre miljö, varvas med praktik och undervisning i svenska. Tio av deltagarna gör sin praktik på Eidar under hela utbildningsperioden och handleds av utbildad personal.

Vi skapar möten mellan människor

Som kommunalt bostadsbolag med fastigheter runt om i hela Trollhättan har vi unika möjligheter att skapa möten mellan människor från olika stadsdelar. Med ett avtal om Boinflytande som grund, avsätter Eidar och Hyresgästföreningen varje år pengar som används till olika hyresgästaktiviteter. Det kan vara allt från lokala aktiviteter i ett bostadsområde, så som bingokvällar och skollovsaktiviteter, till större arrangemang där alla hyresgäster bjuds in. Våra resor till Ullared, Nordens ark och Jul på Liseberg är mycket populära.

Satsning ger chans till en meningsfull fritid

Eidar sponsrar och har ett långvarigt samarbete med olika kultur- och idrottsföreningar runt om i Trollhättan. Vi vill bidra till att våra hyresgäster har en meningsfull fritid och stärka bilden av Trollhättan som en attraktiv stad att bo och leva i. Kriterierna för sponsring är att föreningen ska dela våra värderingar och ha en verksamhet som gynnar barn och ungdomar i våra bostadsområden. I utbyte ska föreningen även erbjuda Eidars hyresgäster olika aktiviteter under året. Som exempel kan nämnas bandyskola och fotbollsskola, där barn och ungdomar från hela staden möts under roliga former.

En värdefull inblick i arbetslivet

Som en del av Eidar Akademi erbjuder Eidar varje år ett 70-tal ungdomar mellan 16 och 25 år sommarjobb, främst som Fastighetsskötare men även inom områden som Kundservice, drift och reparation. Förutom att det är ett bra tillfälle för dem att få erfarenhet och en inblick i arbetslivet så hjälper de Eidar att hålla fint ute i kvarteren och hålla verksamheten igång under sommaren. Drygt hälften av sommarjobbarna bor i Eidars bostadsområden. Det bidrar inte bara till en utmärkt möjlighet att knyta närmare kontakt med hyresgästerna utan bidrar även till att Eidar får stolta och värdefulla ambassadörer ute i områdena under resten av året.

Unik samverkan ger fler människor chansen

Likväl som vi ställer miljökrav i våra upphandlingar är numera även sociala krav en naturlig del i upphandlingar av tjänster som sträcker sig längre än sex månader. Förutom krav på arbetsmiljö och arbetsvillkor ska entreprenörerna även ta emot praktikanter från Arbetsförmedlingen. Det kan till exempel handla om långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättning. Det är ett utmärkt bevis på hur vi som kommunalt bostadsbolag kan bidra till att få människor ut i arbetslivet.